Privacyverklaring Boerenland Advies

In dit privacy document leggen wij aan u uit hoe Boerenland Advies, vallend onder rechtspersoon Land & Opstallen, gevestigd aan de Melkrijder 11, 3861 SG te Nijkerk, uw persoonsgegevens verwerkt.

“Wij” staat voor de handelsnaam Boerenland Advies, rechtspersoon Land & Opstallen, aan wie u uw persoonsgegevens verstrekt. Wij leggen u uit op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens vastleggen, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

UW RECHTEN
U heeft bepaalde rechten, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waarover wij u willen informeren.

TOEGANG
U heeft het recht om te worden geïnformeerd over het feit dat wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. Wij informeren u daarover middels deze privacyverklaring.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om de in dit Privacy statement vermelde doeleinden te bereiken en wij een geldige rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben. Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden zijn voornaam, achternaam, straatnaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer het doeleinde voor het bewaren van uw persoonsgegevens is bereikt of ophoudt te bestaan of wanneer wij geen geldige rechtsgrondslag meer hebben om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen wij de betreffende persoonsgegevens veilig wissen of vernietigen of anonimiseren. Dit kan variëren tussen een maand en 7 jaar.

UW GEGEVENS GEBRUIKEN OM ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE VERBETEREN
Boerenland Advies gebruikt de gegevens die u aan ons verstrekt voor het meten, analyseren en verbeteren van onze:

 • Producten, op basis van uw feedback
 • Websites, op basis van uw gebruik
 • Nieuwsbrieven, op basis van uw interactie
 • Wedstrijden en evenementen, op basis van uw deelname
 • Advertenties, op basis van uw interactie

Uw gegevens worden geanonimiseerd alvorens ze gebruikt worden.

RECHT OP RECTIFICATIE
U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten corrigeren of aan te vullen. Als u wilt weten welke informatie wij over u opslaan, kunt u dit vragen en dan sturen wij u een overzicht van uw persoonsgegevens. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als de informatie onjuist blijkt of het bewaren ervan in strijd blijkt met gegevensbeschermingswetgeving, zullen wij uw gegevens corrigeren of verwijderen.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten wissen. Dit houdt het recht om vergeten te worden in.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van specifieke gronden beperken.

Deze gronden zijn:

 1. De tijd voor ons om de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek te verifiëren;
 2. U in plaats van verwijdering van onwettige verwerking, gebruiksbeperking verzoekt;
 3. U persoonsgegevens voor een gerechtelijke procedure nodig heeft;
 4. Wij gaan na of onze legitieme gronden prevaleren boven uw bezwaar tegen verwerking.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN
U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, indien een dergelijke verwerking

 1. Gebaseerd is op ons legitieme belang;
 2. Voor directe marketingdoeleinden bedoeld is.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken op grond van uw bezwaar, tenzij wij zwaarwegende legitieme gronden aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of als wij uw persoonsgegevens in een gerechtelijke procedure nodig hebben.

GEGEVENSPORTABILITEITWij zijn verplicht u te informeren over uw recht om uw persoonsgegevens te ontvangen van ons, zodat u deze persoonsgegevens kunt doorgeven aan een andere dienstverlener.

RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING
Als u ons uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming heeft verstrekt, heeft u te allen tijde het recht om een dergelijke toestemming in te trekken..

INDIENEN VAN EEN KLACHT
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar m.ramaker@vob-holland.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of over hoe wij op uw verzoeken en vragen met betrekking tot privacy reageren, heeft u het recht om een klacht te sturen naar de nationale Autoriteit Persoonsgegevens.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of een vraag over dit document heeft, neemt u dan contact met ons via e-mail of stuur een brief naar het volgende adres: Boerenland Advies T.a.v.: functionaris voor gegevensverwerking, Melkrijder 11, 3861 SG Nijkerk, e-mail: m.ramaker@vob-holland.nl. Houd er rekening mee dat wij u bij de uitoefening van uw rechten kunnen vragen om een verzoekformulier in te vullen. Wij zullen u dan informeren over het behandelingsproces van uw verzoek.

Wij kunnen verzoeken afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, als uw verzoek onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt.

WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT
Dit privacy statement kan gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen dat verlangen. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen of aan te passen zonder kennisgeving aan u. Als wij dit document mochten wijzigen, zullen wij het op onze website publiceren.